בית / / אודות / קוד אתי

משאית טאצ'

קוד אתי

אתיקה עסקית מהווה אתגר ומבחן ניהולי. הנהלת שניב-סאסאטק מתחייבת להוביל את החברה ע"פ הסטנדרטים הקבועים בקוד האתי, לשמש מודל ליושר אישי, הגינות וניקיון כפיים ולהוות קו מנחה לכל עשייה, או התנהגות במישור האישי, המקצועי והארגוני.

עקרונות הקוד האתי:

שמירה על החוק

החברה ועובדיה מחויבים לשמור על פעילות עסקית חוקית.
מדיניות החברה היא לקיים את החוקים הנהוגים במדינת ישראל, ואת החוקים הבינלאומיים הנוגעים לחברה או לניהול עסקיה בכל ארץ שבה היא פועלת. מעבר למחויבות המשפטית לציית לחוק, החברה שואפת גם להנהיג ולהציב דוגמא

לחברות אחרות, כפועל יוצא מתחושת האחריות החברתית שלה.

כבוד לזולת

כל עובד בחברה נהנה מזכויות יסוד בסיסיות ויש לנהוג בו יחס של כבוד, שוויון והערכה. כל עובד זכאי לחופש מחשבה, מצפון, דת והבעת דעה כל עוד אינו פוגע ברגשותיהם או זכויותיהם של עובדים אחרים.
על עובדי שניב להימנע מכל סוג של התנהגות גסה, אלימה או מאיימת כלפי עובדים אחרים בחברה כולל הטרדה מינית ואלימות פיזית או מילולית ומכל פעילות העלולה לגרום לאווירה עוינת, פוגעת ומעליבה.
"דרך ארץ קדמה לתורה" ולעסקים!

שוויון הזדמנויות

שניב-סאסאטק מחויבת לתת לכל עובד ולכל מועמד הזדמנות שווה בכל תחומי העבודה, במינוי לתפקידים ובקידום מקצועי. החברה אוסרת אפליה על בסיס של גיל, גזע, עדה, מגדר, דת, מצב משפחתי או דעה פוליטית.
שניב- סאסאטק מכבדת את הזכות לפרטיות של כל עובדיה, לקוחותיה וספקיה ונוקטת משנה זהירות בטיפול במידע אישי, אחסונו ומניעת הפצתו כדי להבטיח שמירה על פרטיות.

שמירה על נכסי החברה

אנו מחויבים לשמירה והעצמה של נכסי החברה הכספיים, החומריים, נכסי מוניטין וקניין רוחני מפני כל נזק, גניבה או אובדן. השימוש במשאבי החברה יתבצע אך ורק לקידום מטרות החברה.
המידע הקיים בחברה הוא נכס עיקרי ומהותי, המידע חסוי ולא יועבר ללא אישור לצד שלישי.
לא נעשה שימוש במידע פנימי לשם העדפה אישית או לשם השגת רווחים אישיים – ישירים או עקיפים, נמנע ממצב של ניגוד עניינים מול החברה ובמידה וזה בלתי נמנע, נודיע מראש ונפעל ע"פ הוראות החברה. 

יושר והוגנות

שניב- סאסאטק חרטה על דגלה את נושא היושר וההוגנות כלפי עובדיה, לקוחותיה וספקיה.
הגינות כלפי עובדים – נקפיד על כיבוד הסכמים בין עובד לחברה, בין החברה לעובדיה באופן הדדי. נקיים תקשורת פתוחה ואדיבה בה הקשבה ודו שיח מהווים נדבך מרכזי. נאפשר ונקדם התפתחות אישית ומקצועית של עובדינו. סיום העסקה של עובד יעשה תמיד בצורה הראויה – במידת הצורך, תוך סיוע להמשך הצלחה אישית ומקצועית.
מול לקוחות וספקים – ננהג בלקוחותינו וספקינו בשוויון ובהוגנות. נכבד כל לקוח ונתייחס למכלול צרכיו כלקוח. לכל פניית לקוח ניתן מענה מהיר, אדיב ומקצועי. נפעל תוך שקיפות מלאה ולא נסלף מידע.
מידע פרטי או עסקי שיימסר לנו ע"י לקוחות וספקי החברה מהווה הצהרת אמון בנו. לא נפר אותה ולא נאפשר העברת המידע לגורמים אחרים. התקשרויות עסקיות יעשו תמיד על בסיס אמות מידה הוגנות הנוגעות לעניין (מקצועיות, מחיר, איכות וכו').
אנו מחויבים לא לתת או לקבל שוחד, לא להציע או להיענות לקבלת שוחד, לא לתת או לקבל תשלום שאינו חוקי ושיש בו טעם נפגם.

מול מתחרים – אנו פועלים להובלת השוק דרך איכות המוצרים והשירות שאנו מעניקים, תוך שמירה על כללי תחרות הוגנים.

אחריות חברתית

אנו פועלים מתוך חום, אכפתיות ורצון לתרום לשגשוג הפריפריה – מרכזי פעילותינו בישראל.
בריאות הקהילה, בטיחותה והסביבה בה אנו פועלים נמצאים תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו ולכן אנו פועלים בהתאם לחוק ומעבר לזה.
אנו רואים באיכות הסביבה ערך חברתי, כאשר אנו עוסקים בתכנון פרויקטים חדשים, אנו מתחשבים בהשלכות החברתיות והסביבתיות